รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ประจำปี 2550

Updated 2011-08-04 08:43:39


การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ครั้งที่ : 1 ปี 2550

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครั้งที่ : 19 วันที่ 26 ก.ค. 2550

รางวัลชนะเลิศ

เรื่อง : 2.5% and 10% Phenylephrine for Mydriasis in Diabetic Patients with Darkly Pigmented Irides

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ : รศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน

สถานที่ทำงาน :ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น