การเลือกตั้งประธานและกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Updated 2020-10-26 14:06:00


เรื่อง การสมัครเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุฯ และสมาชิกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย คนปัจจุบันจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้          ราชวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญผู้ที่ยินดีและเต็มใจทำงานให้แก่ราชวิทยาลัยจักษุฯ และสมาคมจักษุฯ ในตำแหน่งประธานฯ และนายกฯ แสดงความจำนงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในวาระต่อไป

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุฯ และนายกสมาคมจักษุฯ มีดังนี้
1. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจักษุฯ และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ไม่เคยได้รับโทษ หรือ การภาคทัณฑ์จากแพทยสภา

โดยแสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตามใบสมัครที่ส่งมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ โดยโปรดติดรูปถ่ายและกรอกใบสมัครส่งกลับมาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)