คณะทำงานฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล

Updated 2021-06-18 20:03:00


1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ที่ปรึกษา
3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ที่ปรึกษา
4. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ ประธาน
5. พ.ต.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ รองประธาน
6. ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ คณะทำงาน
7. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี         คณะทำงาน
8. ผศ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะทำงาน
9. อ.ประพฤติ  ฉัตรประภาชัย          คณะทำงาน
10. นางสาวสถาพร อารักษ์วทนะ คณะทำงาน
11. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล คณะทำงานและเลขานุการ