ขอเลื่อนงานประชุมวิชาการ Cataract Day 2020

Updated 2020-03-05 11:26:00


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ทางคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการ Cataract Day 2020 มีความกังวลในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้แทนบริษัทต่างๆ จึงมีมติขอเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ จากเดิมวันที่ 23-24 มีค 2563 นี้ เป็นวันที่ 21-22 กันยายน 2563

ขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ Cataract Day 2020