ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery

Updated 2019-11-19 13:45:00


"ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป และเพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดต้อกระจกจริงในตาหมู โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดต้อกระจกในคนนั้น มีรายละเอียดงานประชุมดังนี้

  1. Basic Cataract Surgery Workshop 2020

             -       ภาคบรรยาย   (วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B อาคารแพทยพัฒน์                                      

                                        (วันที่ 22 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B และ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

             -       ภาคปฏิบัติ     (วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (*หมายเหตุรับจำนวนจำกัด*)

  1. Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 วันที่30 – 31 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

ในการนี้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม เข้าสมัครได้ที่ QR code ด้านล่าง และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-256-4142, 02-256-4420-4424"