คณะบรรณาธิการจักษุเวชสาร

Updated 2019-08-30 14:41:00


1.รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ                    บรรณาธิการ

2.รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์                     กองบรรณาธิการ
3.ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                     กองบรรณาธิการ
4.รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์                   กองบรรณาธิการ
5.รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์                กองบรรณาธิการ
6.รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                             กองบรรณาธิการ
7.ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์                    กองบรรณาธิการ
8.ผศ.พ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม     กองบรรณาธิการ
9.นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง                  กองบรรณาธิการ
10.นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์                 กองบรรณาธิการ
11.พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์                           กองบรรณาธิการ
12.ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์                       ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์
13.ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์                 ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์