ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Updated 2019-05-22 08:38:00


ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบนโยบายพิเศษ) สำหรับแพทย์ประสงค์รับทุนจักษุ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562


เว็บไซต์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท http://www.icpird.in.th/resident/