ขอเชิญบุคลากรทางสาธารณสุขทุกท่าน ทำแบบสำรวจเรื่อง “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข”

Updated 2018-12-04 14:38:00เรียน บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค)

เรื่อง แบบสำรวจเรื่อง “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข”

เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลของรัฐ มีภาระงานจำนวนมากอันเนื่องมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยหรือญาติ รวมทั้งการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อบุคลากรและ/หรือสถานพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุขส่วนหนึ่งเสียขวัญและหมดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดนโยบายเรื่อง 2P SAFETY อันประกอบด้วย Patient + Personnel 

กรมการแพทย์ในฐานะที่มีความรับผิดชอบทางวิชาการ และมีความประสงค์จะแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย 2P SAFETY อันประกอบด้วย Patient + Personnel ....ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข(Personnel)มีความสุขในการปฎิบัติหน้าที่อันจะส่งผลดีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย(Patient) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการตอบแบบสอบถาม “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ท่านปฏิบัติงานอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ คือ “แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค” เพื่อที่ทางกรมการแพทย์จะได้นำไปวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่การผลักดันให้มีมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้การตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที และขอรบกวนทุกท่านตอบแบบสอบถามอย่างช้าที่สุด ก่อนวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ด้วยความห่วงใยจากกรมการแพทย์

กรณีสงสัยหรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม ติดต่อ
ผศ.นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ....email: dmsmedlaw01@gmail.com

************DEAD LINE 25 ธันวาคม 2561***************
***************************************************************

“แพทย์” >>>คลิก<<< 

“พยาบาล” >>>คลิก<<< 

“เภสัชกร” >>>คลิก<<< 

“นักเทคนิคการแพทย์” >>>คลิก<<< 

“นักรังสีเทคนิค” >>>คลิก<<<