กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562

Updated 2018-11-08 12:40:00


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบเพิ่มเติม กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการศึกษา 2562 
จำนวน 2 ตำแหน่ง (อิสระหรือต้นสังกัด)โดยจะสัมภาษณ์

ในวันจันทร์ทีี่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 
กรุณายื่นหลักฐานการสมัครเข้ามาทาง opd_eye@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้หากเอกสารการสมัครบางชิ้นไม่ครบ สามารถส่งตามมาภายหลังได้


หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี >>>คลิก<<

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>คลิก<<

กรอกใบสมัครและนำเอกสารประกอบการสมัคร 
มาในวันที่มารับการสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการรับสมัครมาที่ OPD_eye@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 02-354-8108 ต่อ ภาควิชาจักษุวิทยา