การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Updated 2018-12-18 15:58:00


เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยฯและสมาชิกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  ใบสมัครรับเลือกตั้งฯ 1 ชุด
จากการเลือกตั้งประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่งประธานฯและนายกสมาคมฯ วาระที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันก็จะหมดลงด้วย คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงขอเชิญสมาชิกผู้ที่ยินดีและเต็มใจที่จะทำงานเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 9 ตำแหน่ง แสดงความจำนงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
    โดยสมบูรณ์
2.  ไม่เคยได้รับโทษ หรือ การภาคทัณฑ์จากแพทยสภา
ท่านสามารถแสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมฯ โดยติดรูปถ่ายและกรอกใบสมัครที่ส่งมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ พร้อมลายเซ็นต์ แล้วส่งกลับมาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 (ใช้วันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์ศุภชัย  โชติบุตร)
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง

หมายเหตุ: 1.ลำดับการสมัครเป็นกรรมการบริหารฯเรียงตามเอกสารที่ส่งถึงราชวิทยาลัยฯก่อน-หลัง  หากมาถึงพร้อมกันจะเรียงลำดับตามตัวอักษร
2.ใบสมัครเป็นกรรมการมีแผ่นต่อด้านหลัง