การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42

Updated 2018-12-18 10:34:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ผู้ที่ต้องการเข้าประกวดสามารถ submit และส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม    (full paper) ดูรายละเอียดการ submit ได้ที่แบบแสดงความจำนง (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster ดูรายละเอียดการ submit ได้ที่แบบแสดงความจำนง (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker
การลงทะเบียนล่วงหน้า กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งกลับมายังราชวิทยาลัย
อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน                                            ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61               หน้างาน
จักษุแพทย์ไทย                                                           800 บาท          1,000 บาท
สมาชิกอาวุโส, สมาชิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                  -------------  ยกเว้นค่าลงทะเบียน ------------
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด                400 บาท 500 บาท
บุคลากรอื่น (เฉพาะแพทย์สาขาอื่น)                                        3,000 บาท          4,000 บาท
สำหรับวิทยากร ที่ส่งชื่อมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. ได้สิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนและไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดย
•  โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-16252-3 (สมาชิกที่โอนค่าลงทะเบียนแล้ว  กรุณาส่งหลักฐานมาที่ราชวิทยาลัยฯ อีเมล์ admin@rcopt.org หรือ โทรสาร 02-718-0717
 (ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีการจ่ายเงินซ้ำ แต่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้)
หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับจักษุแพทย์ โปรดระบุสถานที่ปฏิบัติงานในราชการที่จังหวัดดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน (ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม) 
ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดำเนินการตามข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

         ขอแสดงความนับถือ                                                         
         
     (รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์)
      ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สมาชิกที่ต้องการจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน  
เพื่อใช้ในการขออนุมัติมาประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 42 หรือกรุณาแจ้งความต้องการได้ที่ราชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ