MOU ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

Updated 2018-08-02 13:52:00


การดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ข้อความความต้องการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562