ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ "ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล"

Updated 2018-04-02 10:10:00
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ
"ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล" 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคลท่านได้ดำรงตำแหน่ง 
- นายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2539-2543
- ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2543
- ประธานจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552-2556 
ท่านได้นำการประชุมวิชาการ APAO เข้ามาในประเทศไทย ในปี 2003 ในตำแหน่ง President of the 19th congress of APAO

ท่านได้นิพนธ์ งานวิจัยและตำราวิชาการมากมาย ความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านจักษุวิทยาของท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี จนมีประสบการณ์ทางวิชาการอย่างสูง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

ท่านเป็นต้นแบบที่ดี ในการนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการมาแก้ไขปัญหาและพัฒนางานตรวจวินิจฉัยทางจักษุวิทยา การให้คำแนะนำปรึกษา และ แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการกับแพทย์ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับจากแพทย์และบุคลากรสุขภาพที่ได้รู้จักและร่วมงานกับอาจารย์

นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีเมตตา ต่ออาจารย์ ลูกศิษย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมงานกับท่าน ท่านจะสอบถามสารทุกข์สุขดิบของบุคคลรอบข้าง และครอบครัวอยู่เสมอๆ และยังให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ ให้จักษุมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ขององค์กรเสมอมา 

ตลอดชีวิตของ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล ได้ทำคุณประโยชน์แก่วิชาชีพแพทย์ทางด้านจักษุวิทยาและสังคมไทยเป็นที่ประจักษ์ชัด จึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "มหิดลทยากร" ประจำปี 2553 จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การจากไปของท่านในวันนี้.. นับว่าเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญและทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงการจักษุแพทย์ไทยและต่างประเทศ 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิดชูเกียรติและไว้อาลัยต่ออาจารย์ ณ โอกาสนี้

ด้วยรัก เคารพ และอาลัย
"ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล"