ทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

Updated 2017-10-09 10:32:00


เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิทาเคดา (Takeda Science Foundation) แห่งประเทศญี่ปุ่น มอบทุนศึกษาดูงาน และทุนฝึกอบรมการวิจัย ผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ทุนมูลนิธิทาเคดาเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 3 ทุนและทุนระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 2 ทุน)

2. ทุนมูลนิธิทาเคดาสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ (จำนวน 1 ทุน)

จักษุแพทย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง หมดเขตส่งใบสมัคร 30 กันยายน 2560

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<

ทุนมูลนิธิทาเคดาเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนระยะเวลา 3 เดือน และทุนระยะเวลา 6 เดือน)

มูลนิธิทาเคดา ได้มอบทุนให้กับแพทยสมาคมฯเพื่อพิจารณาให้ทุนแก่สมาชิกของสมาคมฯ ปีละ จำนวน 5 ทุน สำหรับแพทย์ที่ยังไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน เพื่อไปศึกษาอบรมในสถาบันการแพทย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทุนนี้แบ่งเป็นทุนระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 3 ทุน และ ทุนระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 2 ทุน ทุนนี้ประกอบด้วยค่าเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม เดือนละ 250,000 เยน ผู้ขอรับทุนจะต้องติดต่อสถานที่ฝึกอบรมไว้ให้ก่อนที่จะสมัครขอรับทุน 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และชำระค่าสมาชิกครบ
2. มีอายุไม่เกิน 55 ปี
3. ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ
4. ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัด แต่ถ้าปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณาก่อน
5. การฝึกอบรมนั้นต้องให้ประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม เป็นงานที่มีประโยชน์กระจายทั่วประเทศ
6. ผู้สมัคร ต้องติดต่อสถาบันที่จะไปฝึกอบรมและดูงานตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเองและได้รับจดหมายรับรองจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่นระบุระยะเวลาการที่ฝึกอบรมและดูงานในสถาบันนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนสมัครขอรับทุน
7. ผู้รับทุนต้องนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับมาจากการฝึกอบรมมารายงานในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในปีถัดไป

เอกสารประกอบการสมัครขอทุนสำหรับผู้รับทุนประเภทระยะเวลา 3 เดือน

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯ และมูลนิธิทาเคดา
2. บทบรรยายเกี่ยวหัวข้อการศึกษาและดูงาน เป็นภาษาอังกฤษ (ในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 400 คำ) ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาและดูงาน (จำนวนไม่เกิน 25 คำ) วัตถุประสงค์ และร่างเค้าโครงของการศึกษาและดูงาน
3. จดหมายรับรองการรับเข้าฝึกอบรม และดูงาน พร้อมตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น (เป็นภาษาอังกฤษ)
4. จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด (Employment Certificate) (เป็นภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาหนังสือเดินทางฉบับที่จะใช้สำหรับการเดินทางเพื่อการศึกษานี้
6. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae) (เป็นภาษาอังกฤษ)
7. สำเนาใบปริญญา
8. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการเพื่อศึกษาดูงาน
9. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
10. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการสมัครขอทุนสำหรับผู้รับทุนประเภทระยะเวลา 6 เดือน

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯและมูลนิธิทาเคดา
2. บทบรรยายเกี่ยวหัวข้อการศึกษาและดูงานเป็นภาษาอังกฤษ (ในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 400 คำ) ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาและดูงาน (จำนวนไม่เกิน 25 คำ) วัตถุประสงค์ และร่างเค้าโครงของการศึกษาและดูงาน
3. จดหมายรับรองการรับเข้าฝึกอบรม และดูงาน พร้อมตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาแปลเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงของปริญญาบัตรและวุฒิบัตร
5. จดหมายรับรองการทำงาน (Employment Certificate) จากต้นสังกัด (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
6. รูปถ่ายหน้าตรงเต็มใบหน้าไม่สวมหมวก พื้นรูปสีขาว ขนาด 40 ม.ม. X 30 ม.ม. 2 รูป (อายุของรูปถ่ายไม่เกินหกเดือน)
7. สำเนาหนังสือเดินทางฉบับที่จะใช้สำหรับการเดินทางเพื่อการศึกษานี้
8. จดหมายแนะนำตัว (Recommendation Letter) จากหน่วยงานที่สังกัดหรือต้นสังกัด (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
9. รายการผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ (ถ้ามี) (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
10. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae) (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
11. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการเพื่อศึกษาดูงาน
12. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
13. สำเนาทะเบียนบ้าน


ทุนมูลนิธิทาเคดาสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

Takeda Science Foundation Young Basic Medical Research Fellowship

มูลนิธิทาเคดา (Takeda Science Foundation) แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนศึกษาวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์แก่สมาชิกของแพทยสมาคมฯ จำนวน 1 ทุน เพื่อไปฝึกอบรมและทำวิจัยในสถาบันการแพทย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ทุนนี้ประกอบด้วย

- ค่าเดินทางไปกลับ จากกรุงเทพมหานครถึงสถาบันที่ฝึกอบรมและทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
- ค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น เดือนละ 250,000 เยน (สองแสนห้าหมื่นเยน)

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี
3. ไม่มีโอกาสไปดูงานหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
4. ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัด แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสในการพิจารณาก่อน
5. การฝึกอบรมและทำวิจัยนั้นต้องให้ประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม และเป็นงานที่มีประโยชน์กระจายทั่วประเทศ
6. ผู้สมัคร ต้องติดต่อสถาบันที่จะไปฝึกอบรมและทำวิจัยตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยตนเองและได้รับจดหมายรับรองจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่นระบุระยะเวลาการที่ฝึกอบรมและทำการวิจัยในสถาบันนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนสมัครขอรับทุน
7. ผู้รับทุนต้องนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับมาจากการฝึกอบรม และวิจัยมารายงานในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสมาคมฯ ในปีถัดไป

เอกสารประกอบการสมัครขอทุนสำหรับผู้รับทุนมูลนิธิทาเคดาสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯและมูลนิธิทาเคดา
2. บทบรรยายเกี่ยวหัวข้อการศึกษาและทำการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (ในหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 400 คำ) ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาและทำการวิจัย (จำนวนไม่เกิน 25 คำ) วัตถุประสงค์ และร่างเค้าโครงของการศึกษาและทำการวิจัย
3. จดหมายรับรองการรับเข้าฝึกอบรม และทำการวิจัย พร้อมตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาแปลเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงของปริญญาบัตรและวุฒิบัตร
5. จดหมายรับรองการทำงาน (Employment Certificate) จากต้นสังกัด (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
6. รูปถ่ายหน้าตรงเต็มใบหน้าไม่สวมหมวก พื้นรูปสีขาว ขนาด 40 ม.ม. X 30 ม.ม. 2 รูป (อายุของรูปถ่ายไม่เกินหกเดือน)
7. สำเนาหนังสือเดินทางฉบับที่จะใช้สำหรับการเดินทางเพื่อการศึกษานี้
8. จดหมายแนะนำตัว (Recommendation Letter) จากหน่วยงานที่สังกัดหรือต้นสังกัด (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
9. รายการผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ (ถ้ามี) (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
10. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae) (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
11. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการเพื่อศึกษาดูงาน
12. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
13. สำเนาทะเบียนบ้าน

สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจติดต่อขอใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงเต็มใบหน้าไม่สวมหมวก พื้นรูปสีขาว ขนาด 40 ม.ม. X 30 ม.ม. จำนวน 2 รูป (อายุของรูปถ่ายไม่เกินหกเดือน) และเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนได้ที่แพทยสมาคมฯ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร 0-2314-6305 (คุณศุภธิดา เพ็งแจ้ง)

**(เอกสารสมัครทั้งหมด จำนวน 12 ชุด)**