ทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

Updated 2017-04-21 12:08:00
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดไปนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางจักษุวิทยาในต่างประเทศ ทำให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของประเทศไทย สู่เวทีสากลเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีผลงานวิจัยไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ทางจักษุวิทยาในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การขอทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ทุนสนับสนุนแบบ Poster Presentation 10,000 บาท
ทุนสนับสนุนแบบ Oral Presentation 20,000 บาท

มีเอกสารประกอบการขอทุน ดังนี้
1.หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จากสถาบันต้นสังกัด
2.อีเมล์ตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (ปริ้นหน้าอีเมล์)
3.บทคัดย่อผลงานวิชาการที่นำเสนอ
4.เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.หลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ไปนำเสนอผลงานวิจัย
6.หน้าสมุดบัญชีผู้ขอทุน