การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 39

Updated 2017-05-23 11:42:00

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯจัดประกวดผลงานวิจัยเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นการประกวดผลงานวิจัยของจักษุแพทย์กลางปี และของแพทย์ประจำบ้านปลายปี  ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครั้งที่ 39 ที่โรงแรม Centara Grand @ Central World ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 จะมีการประกวดผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ จักษุแพทย์ที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด ให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15  พฤษภาคม 2560 และ

·         ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 29  พฤษภาคม 2560

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15  พฤษภาคม 2560 เช่นเดียวกัน