คณะอนุกรรมการวิรัชชกิจ

Updated 2021-03-02 15:38:00


1. รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมการ

2. ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ

3. ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา อนุกรรมการ

4. อ.พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร อนุกรรมการ

5. พ.ต.นพ. ศีตธัช วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ

6. นพ.ทยากร คุปกาญจนา อนุกรรมการ