การสมัครรับทุน Host an Ophthalmologist (AAO) ปี 2560

Updated 2017-05-23 11:43:00


เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งถึงการสมัครรับทุน Host an Ophthalmologist ประจำปี พ.ศ. 2560 ของ American Academy of Ophthalmology (AAO) ซึ่งจะจัดประชุมระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560 ณ Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA ประเทศสหรัฐอเมริกา     ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าประชุมจาก AAO (และอาจมีค่าลงทะเบียน subspecialty day ตามแต่ข้อกำหนด AAO แต่ละปี) ราชวิทยาลัยฯ ให้เงินทุน 40,000 บาท และจะให้เพิ่มอีก 10,000 บาท เมื่อกลับมานำเสนอเรื่องที่ไปประชุมมา ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ ในปีนี้มีทุนทั้งหมด 5 ทุน สำหรับผู้ชนะการประกวดวิจัย 2 ทุน สำหรับจักษุแพทย์ส่วนภูมิภาคที่ทำงานด้าน Avoidable Blindness Activities จำนวน 1 ทุนโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และทุนสำหรับสมาชิกทั่วไปอีก 2 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนสำหรับจักษุแพทย์ส่วนภูมิภาค
ไม่ต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 17 เมษายน 2560

1. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2. มีอายุไม่เกิน 45 ปี
3. ไม่ได้ทำงานอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรีและสมุทรปราการ)
4. ไม่เคยเป็นสมาชิกของ AAO
5. ไม่เคยไปประชุม AAO มาก่อน
6. ทำงานในด้านต่อไปนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในฐานะจักษุแพทย์ โดยให้ระบุภาระงานในแต่ละโครงการ พร้อมเอกสาร รับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าได้ทำงานในโครงการดังกล่าวจริง (เขียนประวัติการทำงานเป็นภาษาไทย ส่งพร้อม CV)
• Outreach activities to server rural population (e.g., eye camps)
• Service to provide care to poor or underserved population (e.g., free clinics)
• Work with a charitable , humanitarian and/or development non-profit organization (NGO)
• Community eye health (public health)/ primary eye care approach 
7. หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น หรือใบสมัครไม่ผ่านการพิจารณาจาก AAO จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ทุน

*คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาผู้รับทุนจากคุณสมบัติข้างต้น โดยไม่มีการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ*

ท่านที่สนใจกรุณาส่งประวัติ (CV) พร้อมประวัติการทำงานในข้อ 6 / ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ / อายุ / สถานที่ทำงาน / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และ E-mail โดยส่งมาที่ E-mail : admin@rcopt.org ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

ทุนสำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป
สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 17 เมษายน 2560

1. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี
3. ไม่เคยเป็นสมาชิกของ AAO
4. ไม่เคยไปประชุม AAO มาก่อน
5. ไม่เคยได้รับทุนไปดูงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศมาก่อนและช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเดินทางไปศึกษา 
อบรมต่างประเทศ (การไป elective ด้วยทุนส่วนตัวไม่อยู่ในข้อนี้)
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
7. ผู้ที่ได้รับทุน เมื่อกลับมาแล้วให้สรุปเรื่องทางวิชาการที่น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ ภายในหนึ่งเดือนหลังสิ้นสุดการประชุม พร้อมทั้งมอบหนังสือ หรือตำราทางวิชาการที่ได้รับจาก AAO ให้กับราชวิทยาลัยฯ เพื่อเก็บไว้ในห้องสมุด
8. หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น หรือใบสมัครไม่ผ่านการพิจารณาจาก AAO จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ทุน

ท่านที่สนใจกรุณาส่งประวัติ (CV) / ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ / อายุ / สถานที่ทำงาน / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และ E-mail โดยส่งมาที่ E-mail : admin@rcopt.org ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 และจะทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในส่วนวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทาง video call ผ่านระบบ line ได้ตามวันเวลาที่กำหนด กรุณาเช็คเรื่องการเชื่อมต่อ, ความแรงของสัญญาณเพื่อประโยชน์ของท่าน*

ขอแสดงความนับถือ

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย