การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี 2560

Updated 2017-05-23 11:43:00


เอกสารยื่นการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ

”    ใบคำขอสอบวุฒิบัตรฯ

”    สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

”    สำเนาบัตรประชาชน

”   สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 

”    หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1, ปีที่ 2, และปีที่ 3 สาขาจักษุวิทยา  หรือหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรมแพทย์      ประจำบ้านปีที่ 3  และจะครบระยะ เวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ พร้อมหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรม

”    หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเฉพาะสาขาจักษุวิทยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 42 เดือน  

”    ส่งผลงานวิจัยหรือรายงานผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมก็ได้

และเคยนำเสนอ (เป็น Oral หรือ Poster) ในการประชุมวิชาการทางการแพทย์มาแล้ว

      - หรือเคยลงพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์

      - หรือมีหนังสือรับรองจากสำนักพิมพ์ว่าพร้อมจะลงพิมพ์

      พร้อมลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมการทำวิจัย และหัวหน้าภาค/สถาบัน

     (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา) คลิกเพื่อดาวน์โหลด


 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

1 ค่าใบคำขอสมัครสอบ  100 บาท

2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร 6,000 บาท (จะไม่มีการ คืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดๆ)

3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า (จะคืนให้ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน)

          3.1 ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 3,000 บาท

          3.2 ค่าสมัครสมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 500 บาท

ิ          3.3 ค่าเช่าเสื้อครุย 500 บาท (กรณีไม่เช่าชุด กรุณาแจ้งก่อน1เดือน จะไม่มีการคืนเงิน หากไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า)

          3.4 ค่าออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ 

                วิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ) ออกโดยแพทยสภา 500 บาท                            

                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท

การชำระค่าสมัครสอบ ดังนี้

         - จ่ายเป็นธนาณัติสั่งจ่าย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เฉพาะที่ทำการไปรษณีย์   สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่เท่านั้น

         - จ่ายเป็นเช็ค สั่งจ่าย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กรณีเช็คต่างจังหวัดให้เพิ่มค่าธรรมเนียมทางธนาคารด้วย

        - โอนเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028 -2-00851 -5 (กรุณาแนบสำเนาใบโอนของธนาคารมาด้วย)

เอกสารส่งมาที่        ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

                              ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

                              ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                              ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310