คณะกรรมการบริหาร

Updated 2017-11-26 09:36:00


คณะกรรมการบริหาร 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา

ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช

ผศ.นพ.ธวัชชัย  ปานเสถียรกุล

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต 

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ


ประธานคณะที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

ประธาน

รองประธาน

เลขาธิการ

เหรัญญิก

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย

บรรณาธิการจักษุเวชสาร

ประธานฝ่ายประสานงานสาธารณสุข

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ปฏิคม

กรรมการกลาง


รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์

ผศ.นพ.จักรพงศ์  นะมาตร์

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ

ผศ.พญ.วรินธร จักรไพวงศ์

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์

พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์

รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ

ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน

นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร

รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา

รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ

รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

พ.อ.นพ.มานะพล เล็กสกุล

นพ.วรถัทร วงษ์สวัสดิ์

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์


President                                           

   Anuchit Poonyathalang, MD

Secretary                               

   Yutthaphong Imsuwan, MD

Scientific Committee           

   Sakchai Vongkittirux, MD   

Committee

   Watanee Jenchitr, MD

   Yosanan Yospaiboon, MD

   Pornchai Simaroj, MD

   Wichai Prasartritha, MD

   Wanicha Chuenkongkaew, MD

   Pannet Pangputhipong, MD

   Sorot  Wutthiphan, MD

  Prin Rojanapongpun, MD

   Winai Chaidaroon, MD

 

Vice-President                                   

    Chakrapong Namatra, MD

Treasurer                                           

    Varintorn Chuckpaiwong, MD

International Affairs

     Manchima Makornwattana, MD

Committee

   Ornwasee Jatuthong, MD

   Olan Suwan-Apichon, MD

   Mansing Ratanasukon, MD

   Chairat Saovaprut, MD 

   Arthit Kaewnopharat, MD

   Duangnate Rojanaporn, MD

   Warapat Wongsawad, MD

   Supanut Apinyawasisuk, MD