คณะกรรมการบริหาร

Updated 2018-01-17 11:03:00


คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561
Committee: January 1, 2017 - December 30, 2018ที่ปรึกษา (Advisory Board Member)

ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา (Dhaivadee Dulayajinda, MD)

ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช (Apichart Singalavanija, MD)

ผศ.นพ.ธวัชชัย  ปานเสถียรกุล (Thawatchai Pansatiankul, MD)

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร (Supachai Chotibutr, MD)

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต (Skowrat Kunavisarut, MD)

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ (Piphat Leelapattana, MD)

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง (Sudarat Yaisawang, MD)

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ (Somsanguan Ausayakhun, MD)

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ (Ekktet Chansue, MD)


ประธานคณะที่ปรึกษาด้านจริยธรรม 

(Ethics Advisory Board)

ประธาน (President)

รองประธาน (Vice President)

เลขาธิการ (Secretary General)

เหรัญญิก (Treasurer)

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(Training) 

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม 

(Scientific Committee)

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย (Research)

บรรณาธิการจักษุเวชสาร (Journal)

ประธานฝ่ายประสานงานสาธารณสุข (Public Health)

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology)

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ (International Affairs)

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ (Information)

ปฏิคม (hostess)

กรรมการกลาง (Committee Member)


รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม (Jualai Tanterdtham, MD)


รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (Anuchit Poonyathalang, MD)

ผศ.นพ.จักรพงศ์  นะมาตร์ (Chakrapong Namatra, MD)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (Yutthaphong Imsuwan, MD)

ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (Varintorn Chuckpaiwong, MD)

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว (Wanicha Chuenkongkaew, MD)


รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ (Sakchai Vongkittirux, MD)


ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (Yosanan Yospaiboon, MD)

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ (Pornchai Simaroj, MD)

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ (Pannet Pangputhipong, MD)

พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์ (Duangnate Rojanaporn, MD)


รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (Manchima Makornwattana, MD)

ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน (Olan Suwan-Apichon, MD)

นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข (Supanut Apinyawasisuk, MD)

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (Watanee Jenchitr, MD)

รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์ (Sorot  Wutthiphan, MD)

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ (Prin Rojanapongpun, MD)

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา (Wichai Prasartritha, MD)

รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ (Winai Chaidaroon, MD)

รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ (Mansing Ratanasukon, MD)

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ (Chairat Saovaprut, MD)

พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง (Ornwasee jatuthong, MD)

นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ (Warapat Wongsawad, MD)

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ (Arthit Kaewnopharat, MD)