คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Updated 2021-03-02 15:57:00


ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์​