อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Updated 2021-03-02 15:57:00


1.          รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี                      ประธานอนุกรรมการ
2.          รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ                อนุกรรมการ
3.          รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                  อนุกรรมการ
4.          ศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน               อนุกรรมการ
5.          รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์              อนุกรรมการ
6.          พอ ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม           อนุกรรมการ
7.          รศ.นพ.พิทยา ภมรเวชวรรณ              อนุกรรมการ
8.          ผศ.พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์               อนุกรรมการ
9.          ผศ.พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ            อนุกรรมการ
10.        พญ.วันทนีย์ แดงบุญ                         อนุกรรมการ
11.        ผศ.พิเศษ นต.นพ.สุขุม ศิลปอาชา        อนุกรรมการ
12.        พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร                  อนุกรรมการ
13.        รศ.พญ.อนิตา มนัสสากร                    เลขานุการ