คณะอนุกรรมการวิจัย

Updated 2021-03-02 15:38:00


ประธาน
ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์    

คณะอนุกรรมการ       
รศ.พญ.เจนจิต  ชูวุฒยากร
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์
รศ.นพ.โกศล  คำพิทักษ์
ผศ.พิเศษ พญ.สมพร จันทรา
พอ.หญิง พญ.รวีวรรณ  ชุนถนอม
พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร
พญ.อรพรรณ อาญาสิทธิ์
รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
พญ.สิรินยา สุวรรณราช
นพ.ยอดพงศ์  จันทรศร
รศ.(พิเศษ)นพ.พิพัฒน์  คงทรัพย์
รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์