คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Updated 2021-03-02 15:55:00


ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์

รองประธาน

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์​


กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5