คณะอนุกรรมการวิชาการ

Updated 2021-03-02 15:42:00


1. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                          ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์                          ที่ปรึกษา
3. ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์                          ประธาน
4. นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์                          รองประธานฝ่ายจัดการประชุมและชมรมต้อกระจกฯ
5. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์                          รองประธานฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล
6. นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา                          รองประธานฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ
7. รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล (ศิริราชพยาบาล)                          อนุกรรมการ
8. รศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี (จุฬาลงกรณ์)                                  อนุกรรมการ
9. ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์   (ม.เชียงใหม่)                                  อนุกรรมการ
10. พญ.ภาวสุทธิ์ สุภาสัย (ม.ขอนแก่น)                                       อนุกรรมการ
11. ศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ (ม.สงขลานครินทร์)                             อนุกรรมการ
12. พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ รพ.ราชวิถี และชมรมจอตาฯ)                  อนุกรรมการ
13. พันเอก พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)                  อนุกรรมการ
14. รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (ม.ธรรมศาสตร์)                  อนุกรรมการ
15. พญ.อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล (รพ.เมตตาประชารักษ์)                      อนุกรรมการ
16. รศ.พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์ (ชมรมต้อหิน)                         อนุกรรมการ
17. นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์ (ชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ)         อนุกรรมการ
18. ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (ชมรมจักษุประสาท)                                 อนุกรรมการ
19. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (ชมรมกระจกตาฯ)                 อนุกรรมการ
20. พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ) อนุกรรมการ
21. ผศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ) อนุกรรมการ
22. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ (ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข) อนุกรรมการ
23. นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ (ชมรมต้อกระจกแผลเล็กฯ)         อนุกรรมการ
24. ผศ.พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ (ชมรมจักษุสาธารณสุข) อนุกรรมการ
25. ผศ.นพ.ยอดพงศ์ จันทรศร                                 เลขานุการฝ่ายจัดการประชุมและวชิรพยาบาล
26. นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล                 เลขานุการฝ่ายวิชาการเพื่อสังคมและสุขภาพตาสากล
27.  พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล                 เลขานุการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องฯ และรามาธิบดี